Óvodánk bemutatása

Óvodánk a XVII. kerület zöldövezetében nyugodt, csendes, családi házas környezetben helyezkedik el, közel a Rákos-patakhoz. Intézményünk két épületben működik: Rákoscsaba-Újtelepen a Robogó utcában, és Rákosligeten a VI. utcában biztosítjuk a körzetünkben élő családok gyermekei számára az óvodai ellátást. Mindkét épületünk jól megközelíthető, ugyanakkor a nagyobb forgalomtól mentes mellékutcákban találhatók. Épületeink a múlt század elején, illetve a 30-as években épültek, majd bővültek és azóta is óvodaként működnek. Ezáltal a környezetünkben élő családok többedik generációja veszi igénybe óvodánkat, hozza hozzánk gyermekeit.

A székhelyen - a Robogó utcai épületben 4 vegyes életkorú csoportban,a telephelyen - a VI. utcai épületben 3 azonos életkorú csoportban fogadjuk a gyermekeket. A 2014-ben történt összeolvadás előnyeként a szülők már beiratkozáskor eldönthetik, hogy gyermeküknek melyik csoportszervezési formát - ezáltal melyik épületet választják.

Alapító okiratunk szerint 175 férőhellyel rendelkezünk. A székhelyen – Robogó utcai épületben 100 gyermeknek, míg a VI. utcai épületben 75 gyermek számára biztosít fenntartónk férőhelyet.

A Robogó utcai épület két tágasabb és két kisebb, világos és barátságos csoportszobát foglal magába. A csoportszobák az épület bejáratától két irányban helyezkednek el. Két csoportszobához tartozik egy, közös használatra kialakított gyermeköltöző és mosdóhelyiség.

A csoportszobák berendezései egyedi tervezésűek és kivitelezésűek. Dobogókkal és polcrendszerrel alakítottuk a játéktereket barátságossá, maximálisan kihasználhatóvá. Ennek köszönhetően valamennyi csoportszoba hangulata egyedi. Játéktárunk sokoldalú, minden csoportban szinte azonos a játékkészlet. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gyermekek környezetében csak jó minőségű, komplex fejlesztő játékok; valamint olyan eszközök legyenek: melyek gyermekméretűek, könnyen kezelhetőek, biztonságosak, és esztétikusak. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a gyermekek környezetében csak jó minőségű,komplex fejlesztő játékok; valamint olyan eszközök legyenek: melyek gyermekméretűek, könnyen kezelhetőek, biztonságosak, és esztétikusak.

Kertünket a gyermeki igényekhez, játékszerveződésük sajátosságaihoz igazított térformáló elemek beillesztésével alakítottuk ki. Az intenzívebb mozgásforma érvényesüléséhez esztétikus, árnyas környezetet biztosítva. Fűszerkerttel és magas-ágyásokkal gazdagítottuk a kinti játszóhelyeket, amelyek egyben a környező valóság megismerésében, alakításában kapnak hangsúlyt a gyermekek mindennapi életében.
Gyermekcsoportjainkban:Teknős, Csibe, Mókus, Delfin csoport. A vegyes életkorú csoportokban 3 -7 éves gyermekek élnek együtt.

A VI. utcai épületünkben a csoportszobák az épület bejáratától két irányban helyezkednek el, a legnagyobb alapterületű nagycsoport szemben a főbejárattal, a két kisebb pedig az épület jobb oldali traktusában. A három csoportszobához két kicsi közös használatra kialakított mosdóhelyiség tartozik, a gyermeköltözők pedig az „L” alakú folyosón kaptak helyet.

Játéktárunk sokoldalú, minden korosztály számára jó minőségű, komplex fejlesztő játékokat és olyan eszközöket igyekszünk biztosítani, melyek gyermekméretűek, könnyen kezelhetőek, biztonságosak, és esztétikusak.

Udvarunkon mindhárom korcsoportnak külön játszórész biztosított: mozgásfejlesztő fa, és fémjátékokkal felszerelve, a gyermekek mozgásigényéhez alakítva. A két „ősfa” és az újabb telepítésűek egyaránt esztétikus, árnyas környezetet biztosítanak. Magas-ágyások, gyümölcsfák gazdagítják a kinti játszóhelyeket, biztosítják óvodásaink tevékenykedtetését, lehetőséget teremtve a környező valóság megismerésére, alakítására a gyermekek mindennapi életében.

Gyermekcsoportjainkban: Méhecske - kiscsoport (3-4 évesek), Pillangó- középső csoport (4-5 évesek), Katica - nagycsoport (5-6-7 évesek) gyermekek élnek együtt a mindennapokban.

Óvodánkban a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.

2008. szeptemberétől fogadunk sajátos nevelési igényű - beszédfogyatékos gyermekeket.

Intézményünkben nagy szakmai gyakorlattal, pedagógiai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusok, szakképzett dajkák, és nevelést segítők dolgoznak. A gyermekekért végzett közös munkában aktív, segítőkész szerepet vállalnak, és mindnyájan hozzájárulnak óvodai nevelésünk eredményességéhez.

Óvodánk adottságainál fogva „családias” jellegű. Ezt az adottságot a munkatársak mindennapos igyekezete formálta, töltötte meg tartalommal, ezért a minket választó szülők véleményével ezt a jelzőt helytállónak és megtisztelőnek tartjuk.
A Rákosmenti Robogó Óvoda nevelési programjának törvényi és szakmai alapját az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja adja, különös tekintettel:

 az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására kell irányulnia,
 a gyermeket – mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg,
 az óvoda a gyermek nevelésében a család mellett kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.

Óvodánk célja, hogy kulturált, gyermekbarát, családias környezetével, magas színvonalú pedagógiai munkával, jó közösség létrehozásával, illetve megőrzésével kerületünk és a Rákoscsaba-Újtelepi polgárok személyes boldogulásához járuljon hozzá.
Intézményünkben Szülő Szervezet segíti az óvoda és a családok közötti szoros együttműködést.

Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap:
 a játékközpontúság,
 az élménypedagógia,
 a manipulációs tevékenységek,
 az évszakok, jeles napok, hagyományok,
 a szocializációs nevelésre hangsúlyt helyezve kívánunk feladatainknak megfelelni.

Nevelési programunk középpontjába a játékot állítottuk. Óvodánk e tevékenységet tekinti nevelésünk alapjának. Valljuk, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.

A megismerési, tanulási folyamatot természetes közegben, életszerű körülmények között törekszünk megvalósítani, élményszerűen megélve. Természetes környezetünket (kertünk, patakpart adta lehetőségeket) élményszerűen tudjuk kihasználni a környező valóság megtapasztalása, elsajátítása, valamint az egészséges életmódra törekvés érdekében. Óvodásaink az ének –zenei nevelésünk állandó résztvevőiként – havonkénti előadást tartó Kolompos együttessel (élő zene, néptánc, népi hagyományok) élményszerűen ismerkedhetnek. A népzene, néptánc elemeit, motívumait a napi tevékenységeinkbe beépítjük.

A mindennapi nevelőmunkánk során játékba integrált korszerű, cselekvő-felfedező, alkotó képességet, kreativitást elősegítő tevékenységeket kezdeményezünk komplex módszerrel, melyek tartalmát az évszakok, az ünnepek, hagyományok határozzák meg.
Az évszakok, jeles napok: számos tevékenységünket, a foglalkozások anyagát, az ünnepekre való felkészülés határozza meg (pl.: karácsonyi készülődés december elejétől).

Pedagógiai elveink, napirendünk, a csoportszobáink berendezései, eszközeink sokfélesége lehetővé teszik, hogy a gyermekeket sokrétű, változatos manipulációs tevékenységek keretében fejlesszük. A fejlesztés, az ismeretek átadása, ill. elsajátítása a manuális foglalkoztatás - komplex módon történik. Egyfelől koncentráltan a „foglalkozások” időtartama alatt, másfelől az óvodában töltött idő egészében. A foglalkozások úgynevezett kötött vagy kötetlen (kezdeményezés) formában délelőtt folynak. A mese, a mesélés kiemelt szerepet kap, mivel fontosnak tartjuk a mesék világtükröző, intellektuális és emocionális értékközvetítő hatását óvodás korban.

A szocializációs nevelés alapfeltételeként a székhelyen található vegyes csoportokban három korosztály él együtt, a telephelyi óvodában korosztályonként egy-egy, azaz három csoport.
A csoportok kialakításában olyan szempontokat tudunk érvényesíteni, melyek az óvodás korú gyermekek számára a legfontosabbak: egy csoportba kerülhetnek a testvérek, rokonok, barátok, ismerősök. A hároméves korig kialakult érzelmi kapcsolataikat ezáltal is támogatjuk, és segítjük az újabbak kialakulását, megteremtését.

A gyermekek a mindennapi életüket egy nagy család részeseiként élhetik meg. A kicsik beszoktatása, a szokások elsajátítása gördülékenyebben és sikeresebben zajlik. A vegyes korosztályú csoportokban a nagyobb gyermekek empatikusabbá válnak, megtanulják, hogy a segítségnyújtás örömöt is jelenthet.

A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékűnek tartjuk az óvodapedagógus személyiségét, viselkedését. Nézetünk szerint a pedagógus személyisége nevel.
Felfogásunk szerint az óvoda nem iskola. Éppen ezért fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek korának, képességeinek, fejlettségének megfelelő egyéni foglalkoztatásra, sok-sok játékra.

Kiemelt célunknak tartjuk: a gyermekek óvodába lépéséig kialakult helyes, kulturált szokásainak megőrzését, a gyermekek egészségének védelmét, az egészséges életmód, az egészségmegőrzés, higiéniai kultúra alakítását, a tárgyi környezet kornak megfelelő színvonalú alakítását, a felnőtt környezet példamutatását, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését.
Óvodánk céljának tekinti, hogy óvodásaink sokoldalú fejlődését, személyiségük kibontakoztatását elősegítse: az életkori, az egyéni és fejlődési sajátosságokat, valamint a szociális és kulturális különbözőségeket figyelembe véve.

Pedagógiai programunk tükrözi gyermekszeretetünket, tudásunkat, a gyermekek iránt érzett felelősségünket, segítőkészségünket, mely meghatározza nevelőmunkánkat

„Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg
hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket.
Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, hogy mélyebben
védelmezhessed, s jobban nevelhessed!”
/Nagy László/